Hồ sơ công bố sản phẩm

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 

         

CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO

CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM