Chai i-on Life 1,25 lít
Nhận chuyển giao công nghệ nước ion kiềm
(028) 39 97 98 99